Základní informace

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Prachatická soustava centralizovaného zásobování teplem (CZT) vznikla v rámci bývalého OPBH v roce 1962, kdy byla zřízena horkovodní síť omezeného rozsahu s parametry 150/90oC. Soustava byla koncipována jako čtyřtrubková v souladu s potřebami města a vytápěna sousední společností Klima. Soustava se postupně rozšiřovala a v roce 1972 byla postavena vlastní parní olejová výtopna OPBH na Šibeničním vrchu (dnešní kotelna Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.).

Prvotním médiem pro vytápění byla zvolena pára na požadavek armády, která zde byla velkým odběratelem. S pokračujícím vývojem se stával problém znečištění ovzduší města stále tíživějším, proto se logicky rozvíjely koncepční úvahy o dalším směřování soustavy a řešení problému zásobování města teplem. V roce 1984 byl do města zaveden svítiplyn a byl zamítnut záměr vybudovat vedle stávající kotelny nový velký tepelný zdroj na uhlí.

Koncepční studie přinesla zásadní změny – doporučila propojení obou zdrojů soustavy – výtopny OPBH a sousední výtopny fy Klima a snížení parametru horkovodní sítě na 130/70oC. Zcela zásadní význam mělo vyhodnocení srovnávací studie kvality ovzduší měst Prachatice a Teplice. To přineslo velmi překvapivé výsledky. Dle údajů automatické měřící stanice měly Prachatice horší ovzduší než průmyslové oblasti Severních Čech. Zemní plyn, který byl ještě předtím do Prachatic zaveden, se proto rychle stal výhradním palivem.

V prosinci 1995 je zaregistrována společnost Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o, (dále jen TH PT), která však není právním nástupcem OPBH. Majoritním vlastníkem se stává město Prachatice.

V současnosti jsou v teplárně TH PT instalovány 2 horkovodní kotle o výkonu 2 x 8,9 MW a 1 parní kotel o výkonu 14,8 MW. Dnešní soustava CZT s horkovodními rozvody v délce 8,1 km pracuje jako výhradně horkovodní. Její součástí je 38 tlakově nezávislých výměníkových stanic, které zásobují teplovody v délce 13,2 km cca 3000 bytů. Provozní parametry primární sítě jsou řízeny v závislosti na tlakové diferenci a sekundární síť je provozována podle ekvitermní otopové křivky.

 Roční prodej TH PT činí cca 100 tis. GJ. Z důvodu rozptylu emisí je teplárna TH PT vysoko nad středem města v  nadmořské výšce 620 m. To je náročné na uspořádání tlakových poměrů soustavy.

 Ze stručného popisu je zřejmé, že soustava a společnost prodělaly velký vývoj, při němž byla realizována řada technických řešení, jimiž se dostala na technickou úroveň, která je u malé soustavy pozoruhodná. Lze připomenout například zvládnutí velkého výškového rozdílu, nasazení řídícího systému, který dovoluje dispečersky řídit a sledovat provoz vybraných výměníkových stanic, doplnění o výrobu elektrické energie z parní točivé redukce o výkonu 420 kWh a přestavbu parních kotlů na technicko-ekonomicky vhodnější horkovodní provoz. Za zmínku taktéž stojí instalace tepelných čerpadel do vybraných výměníkových stanic, kde využívají odpadní teplo na předehřev studené vody do bojlerů.

TH PT realizovalo již mnoho technických změn a další jsou v hledáčku blízké budoucnosti. Všechna technická opatření jsou dlouhodobou investicí do trvale udržitelného rozvoje s úkolem zabezpečit maximální spolehlivost dodávek a komfortu při vytápění.

Našim hlavní přáním je spokojenost a stálost odběratelů, kterou se budeme snažit podpořit snížením ceny za tepelnou energii na základě úspěšně realizovaných investičních projektů do rozvoje soustavy CZT.

 

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: