Co je CZT

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Centralizované zásobování teplem (CZT) znamená zásobování více objektů z jednoho společného zdroje tepla a rozvod tepla tepelnou sítí, která alespoň z části prochází volným prostorem mezi objekty. CZT v sobě zahrnuje dálkovou dodávku tepla pro vytápění a přípravu teplé vody atd.

Primární síť je realizována dálkovým potrubím dopravujícím teplonosnou látku o vyšších parametrech a končí ve výměníkové stanici (úpravně parametrů).

Sekundární síť začíná ve výměníkové stanici a končí u spotřebitelů – rozvod topné vody do otopných těles a rozvod teplé vody k zařizovacím předmětům.

Podle rozsáhlosti soustavy může být primární síť vedena do několika blokových úpraven parametrů a z nich pak ještě do malých domovních nebo bytových úpraven parametrů. U CZT jsou v úpravnách parametrů běžně umístěny dva druhy výměníků tepla.

  • v prvním výměníku se připravuje teplá voda (TUV) o konstantní teplotě (převážně 55oC)
  • v druhém výměníku se připravuje topná voda, jejíž teplota se neustále mění podle potřeby ekvitermní křivkou (běžně v závislosti na venkovní teplotě).

 

czt

 schéma dodávky tepla 

Obrázek ukazuje jednu z mnoha možností dálkové dodávky tepla ke spotřebitelům. Pro jednoduchost neobsahuje zabezpečovací zařízení, regulaci a další vybavení, bez kterého se soustava neobejde. Výhody tohoto způsobu jsou zřejmé a ve srovnání s decentralizovanou dodávkou bývají uváděny v tomto pořadí:

  1. Technická možnost spalování více druhů paliva.
  2. Menší nárok na dopravu paliva.
  3. Menší znečištění ovzduší.
  4. Větší tepelná účinnost správně navrženého zdroje.
  5. Možnost centrální regulace množství dodávaného tepla.
  6. Možnost paralelní výroby tepla a elektřiny.
 

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: