Etický kodex

Dodáváme teplo do vašich domovů více než 50 let!

Etický kodex pro dodavatele tepelné energie prezentuje soubor základních pravidel, principů a postupů profesionálního chování dodavatele tepelné energie s cílem přispívat k informovanosti a ochraně zájmů odběratelů tepelné energie v postavení zákazníků, kteří nakupují tepelnou energii pro její konečné využití. Vytvořením tohoto etického kodexu máme za cíl přiblížit principy centrálního zásobování a dodávku tepelné energie, dále chceme napomáhat při uspokojení přiměřených požadavků na dodávku tepelné energie, prosazení principů poctivého obchodního styku a korektních vztahů mezi dodavateli a zákazníky, ochraně dobrých mravů a posílit obecnou důvěru v městskou teplárnu a energetické odvětví celkově.

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. při svém jednání dodržuje zejména tato pravidla, principy a postupy:

a) Jednáme tak, abychom nezneužívali svého postavení,

b) řídíme se cenovými předpisy a spolupracujeme s orgány regulujícími a dozorujícími energetické odvětví,

c) poskytujeme zákazníkovi dodávku tepelné energie kvalifikovaně, poctivě, profesionálně a přihlížíme k oprávněným zájmům zákazníka,

d) dodržujeme ve vztahu k ostatním dodavatelům energií vždy zásady čestné a poctivé konkurence a podnikatelské etiky,

e) při dodávkách tepelné energie poskytujeme jen pravdivé a srozumitelné informace a sdělujeme všechny podmínky smluvního vztahu jasně a čitelně,

f) u veškerých propagačních a informativních materiálů poskytovaných a přístupných zákazníkům (brožury, letáky, webové stránky apod.) zajišťujeme, aby byly čestné, legální a pravdivé, přistupujeme ke všem svým zákazníkům nestranně,

g) na požádání poskytneme poradenství související s dodávkami tepelné energie a možnostmi využití nových technologií,

h) odpovídáme na všechny otázky zákazníka přesně a srozumitelně a nezamlčuje žádné skutečnosti,

i) ujišťujeme se, zda zákazník všem sděleným skutečnostem a sděleným informacím zcela porozuměl a souhlasí s nimi,

j) pokud dodavatel tepelné energie vytvoří všeobecné obchodní podmínky, které upravují smluvní vztah (jehož předmětem je dodávka tepelné energie) mezi dodavatelem a zákazníkem tepelné energie, jsou tyto všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí smlouvy,

k) respektujeme a dodržuje smluvní podmínky sjednané se zákazníkem,

m) kalkulujeme a sjednáváme cenu tepelné energie vždy v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu

p) se zákazníkem jednáme zdvořile, vstřícně a nečiníme na něho nátlak,

q) ponecháváme zákazníkovi jím vyžádaný nezbytný čas, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda na učiněnou nabídku přistoupí,

r) nevystavujeme zákazníka vědomě riziku smluvních sankcí a riziku omezení nebo přerušení dodávky tepelné energie pokud se nejedná o mimořádný havarijní stav

s) o plánovaných i mimořádných odstávkách své zákazníky informujme nejrychlejší možnou cestou,

s) zachováváme mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, které se týkají zákazníka tepelné energie, zajišťujeme ochranu všech osobních údajů zákazníka a nepřipustíme jejich zneužití,

t) nepoužíváme zavádějící porovnání, neposkytujeme nepravdivé informace o jiném dodavateli tepelné energie a nezneužíváme dobrého jména spojeného s obchodní firmou jiného dodavatele tepelné energie,

u) dbáme o své další vzdělávání, zajišťuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců na všech pozicích,

v) zajišťuje informovanost svých zaměstnanců při plnění pravidel a povinností stanovených vlastním etickým kodexem dodavatele,

w) kontrolujeme chování osob, které jednají jménem nebo na účet dodavatele tepelné energie.

 

© Copyright 2022 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Tomuto webu dodal šťávu: